Curatorschap

Curatorschap

Mensen die niet in staat zijn de gevolgen van bepaalde handelingen te overzien kunnen zichzelf daarmee erg benadelen. Iemand met een psychische aandoening kan bijvoorbeeld onverantwoord veel geld uitgeven of dure abonnementen afsluiten. In zulke situaties wordt vaak besloten om iemand onder curatele te stellen.

De ondercuratelestelling is een ingrijpende maatregel bedoeld voor meerderjarige personen die niet in staat zijn om zowel hun financiële als persoonlijke belangen te behartigen.

Curatele kan overigens ook aangevraagd worden voor iemand met een verstandelijke beperking, voor iemand die extreem veel geld uitgeeft of bij verslavingsproblemen.

Curatele betekent dat iemand niet meer zelf rechtshandelingen aan mag gaan. Iets kopen of huren, of geld lenen. Iemand die onder curatele is gesteld, de curandus, is daarmee automatisch handelingsonbekwaam.

De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de persoon die onder curatele is gesteld (de curandus). Zoals een wettige ouder of voogd een minderjarige vertegenwoordigt.  De curator beheert het inkomen en het vermogen van de curandus en behartigt de materiële en niet-materiele belangen. Praktisch gezien is hij bewindvoerder en mentor tegelijk, alleen heeft de curator meer verantwoordelijkheden vanwege de handelingsonbekwaamheid van de curandus.

Een ondercuratelestelling wordt bekendgemaakt in de Staatscourant. Ook wordt de ondercuratelestelling geregistreerd in het centrale register van ondercuratelestellingen bij de rechtbank in Den Haag.

De ondercuratelestelling is mogelijk op basis van Titel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1:378 tot en met art. 1:391.

Contactgegevens:

Postbus 205

2290 AE Wateringen

T. 088 120 2100

info@sibb.nl

© 2019 - Sibb - Alle rechten voorbehouden